බිලියන 220ක් සාක්කු දමාගැනීමට ගිය බලාගාර ටෙන්ඩර් මගඩිය නවතී

පසුගිය සමයේ මහත් ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් කෙරවලපිටිය ස්වාභාවික වායු බලාගාරය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට ටෙන්ඩර් අයදුම් කල, තාක්ෂණික කමිටුවේ නිර්දේශ ලද ඉතිරි සමාගම්…

Continue Reading →