මිනිස්සු කොහෙත් පගාව ගන්නව

මිනිස්සු කොහෙත් පගාව ගන්නව.
ඒත් තමන්ගෙම එකාගෙන් පගාව ගන්නව ද?

වලල්ලාවිට ප්‍රා/ස සභාපති බෙන්තොට ප්‍රා/ස සභාපතිගෙන් පගාව ගත්ත කියහන්කො.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත