මෙයාලට සුජාතභාවයක් නෑ.

මෛත්‍රීපාල උන්නැහෙ පරාද වෙච්ච උන් ටිකක් වට කරගෙන,
රනිල් වික්‍රමසිංහ හොරු නඩයක් වට කරගෙන,

රාජපක්ෂවාදයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න දැන් මෙයාලට සුජාතභාවයක් නෑ.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත