රාජපක්ෂලාට තර්ජනය කිරීම

කරන ලද වැරදි වලට ඇගිල්ල දිගු කරමින් රාජපක්ෂලාට තර්ජනය කිරීම සදහා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට හෝ රනිල් වික්‍රමසිංහට හෝ කිසිම ජනවරමක් ලැබී නැත.

ජනවරම ලබා දුන්නේ ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ය.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත