පළාත් පාලන මැතිවරණය දිනන්නේ කවුද? ඔබේ මනාපය මොන පක්ෂයටද? ඇත්ත දැනගන්න

පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන UPFA – A Brighter Future අප විසින් කරන මේ මත විමසුමට ඔබත් දායක වෙන්න. ඔබේ ගම ඔබේ නගරය ගැන ඔබ විශ්වාසය පල කරනුයේ කුමන පක්ෂයටද? ඔබේ මතයටත් වටිනා කමක් දෙන්න. ජන්දෙට කලින්ම දේශපාලන පක්ෂ වලට පණිවිඩයක් දෙමු!

ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කර ඔබේ යාළුවන් අතෙරේ share කරන්න. සුබ අනාගතයකට මුල පුරමු!