බලපිටිය දිනන ස්වාධීන තරුණ පෙරමුණ – රටටම ආදර්ශයක්!! (Video)

“අපි අපේ අරගලයේදි ට්‍රැක් පනින්නේ නැහැ. අපට විමුක්තිය සදහා ශෝට් කට් නැහැ. ප්‍රධාන පක්ශ එක්ක ඩීල් නැහැ. අපේ ගමනේ මුලත්, මැදත්, අගත් එකම ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්නේ. ඒකයි අපි වෙනස් කණ්ඩායමක් වෙන්නේ.” එහෙම කියන බලපිටිය දිනන ස්වාධින තරුණ පෙරමුණ අපේ උත්තමාචාරය

ආරම්භය බලපිටියෙන් – නැගිටීවි මුලු රටේම තරුනයින් ගැම්මෙන් පෙරලන්නට සියලු සීමා මායිම්, උවමනයි ඔබගේ සහය සහ අශීර්වාදය යන්නටව මේ ගමන…සහ අවසන් කරන්නට අභිමානයෙන් අපේ අරමුණ – චාමර නාකන්දල ( කැදවුම්කරු-පරපුරක බලය)

ඔහුන් සමග එක් වන්න : බලපිටිය දිනන ස්වාධීන තරුණ පෙරමුණ