සීමා නීර්ණය අත්හිටුවන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තවත් පෙත්සමක්

පළාත් පාලන ආයතනවල සීමා නීර්ණ කටයුතුවලදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ නව සීමා නිර්ණයෙන් දැඩි අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බැවින් අදාළ නව සීමා නිර්ණය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටුවීමේ තහනම් නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු සාමාජිකයෙකු විසින් අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස පළාත් පාලන විෂය බාර අමාතවරයා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හා මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයින් නම් කර ඇත.

පළාත් පාලන ආයතනවල සීමා නීර්ණය කිරීමේ දී අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සභාව කොටස් 3ක් ලෙස නම් කර අලුතින් සීමා නීර්ණය කිරීම තුළ එහි ජනතාවට මෙන්ම එහි සභිකයින්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවන බව පෙත්සම්කරු පවසයි.

එම නිසා මේ තුළින් මුලික අයිතින් කඩවෙන ලෙසට නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙස පවසන පෙත්සම්කරු අදාළ නව සීමා නිර්ණය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටුවීමේ තහනම් නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.