2020 දී ජනාධිපති වන්නේ කවුද? Who will be the President in 2020? 2020 ல் ஜனாதிபதி யார்?

රටේ, ජනතාවගේ දහසකුත් ප්‍රශ්න මැද අද දේශපාලකයින්ගේ ප්‍රධාන ගැටලුව වී ඇත්තේ 2020 ජනාධිපති වන්නේ කවුද යන්නයි. 2020 තව අවුරුදු 2කක් තිබියදීත් ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුළු පක්‍ෂ – විපක්‍ෂ විශාල මැති ඇමතිවරුන් පිරිසක් 2020 ජනාධිපති වීමේ හෝ පොදු අපේක්ෂක වීමේ සිහින දකිමින් ඒ සිහින සැබෑවක් කර ගැනීමට රටත් ජනතාවත් ඇපයට තබමින් ජාතිවාදය, ආගම වාදය ඉත්තන් කරගනිමින් සුදුකෙලින ගේම් ගහන තත්වයකට වර්තමාන දේශපාලනය පත්ව ඇත.

2020ට වසර 2කක කාලයක් තිබියදීත් ජනතා ප්‍රශ්න, සංවර්ධන ඉල්ලක සියල්ල පසකලා ඔහුන් 2020 ජනාධිපතිවීමේ සිහිනය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරති. ඒ නිසා ඔහුන්ගේ දැනගැනීම පිණිස ජනතා අභිලාශය, ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කර ඔහුන්ගේ සිහින යථාර්ථයක් විය හැකිද නොහැකිද යන්න ඔහුන් වෙත දැනගැනීම පිණිස ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කර හැකි තාක් share කරන්න.

Please vote and share