මහින්ද ඇත්තටම දිනුම් ද? – භාරත තෙන්නකෝන්

ජනවාරි 8 වැනිදා Mahinda Rajapaksa වෙනුවෙන් ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කළ මහින්දවාදීන් එම ඡුන්දයේදී ඡුන්ද ලක්ෂ 58 ක් ලබා දී තිබිණි. මහින්දට විරුද්ධව Maithripala Sirisena ලැබී තිබුණු ඡුන්ද ගණන ඡුන්ද ලක්ෂ 62 කි.

පෙබරවාරි 10 ඡුන්දයේ තත්ත්වය කෙසේද. මහින්දවාදීන් විසින් ඡුන්ද ලක්ෂ 50 ක් ලබා දී තිබු අතර එය පසුගිය මැතිවරණයට සාපේක්ෂව ඡුන්ද ලක්ෂ 8 ක පහළ බැසීමකි.

ඒ අනුව, මෙහිදී එදා මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධ කදවුරේ සිටි ලක්ෂ 62 ට කුමක් සිදු වී ඇද්ද. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලක්ෂ 37 ක් ද මෛත‍්‍රී පාර්ශවය ලක්ෂ 15 ක් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලක්ෂ 7 ක් සහ දෙමළ සන්ධානය ලක්ෂ 3 හමාරක්ද ලබාගෙන ඇත. ඒ අනුව එම කදවුරේ ඡුන්ද වල එකතුව ලක්ෂ ලක්ෂ 63 කට ආසන්නය.

දැන් සිදුව අත්තේ කුමක්ද. මහින්ද වෙනුවෙන් ඡුන්දය දුන් ලක්ෂ 8 ක් ආගිය අතක් නැති වී ඇති අතර මෛත‍්‍රී කදවුර එම ඡුන්ද ප‍්‍රමාණයම හෝ ඊට ටිකක් වැඩිපුර ඡුන්ද ලබාගෙන ඇත.

Bharatha Prabhashana Thennakoon