මූලික අයිතිය අහිමි වන ඇල්පිටිය

ඡන්ද දාහක් ගන්නට නොහැකි පක්ෂ අධිකරණය ලවා වාරණ නියෝග ගත්විට මහජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලයට බරපතල හානියක් සිදුවේ. මේ පෙත්සම කවදා අසා තීන්දුව දේදැයි පැහැදිලි නැත. එතෙක් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ මහ ජනතාවට තම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි වේ. මූලික අයිතියක් වන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම අත්හිටුවන්නට සිදු වන්නේ ජනබලයක් නොමැති දේශපාලන පක්ෂ නිසා ය. එනිසා,

1. මෙවැනි පෙත්සම් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කර දින දෙක තුනකින් තීන්දුව දීමට අධිකරණය කටයුතු කළ යුතුය.

2. පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කළහොත් විශාල වන්දියක් ද එය පිළිගෙන මැතිවරණයට ගොස් එම පක්ෂය චන්ද 1000ක් හෝ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් හෝ නොගත හොත් විශාල වන්දියක් ද
එම පක්ෂය විසින් ගෙවිය යුතු පරිදි නීති සංශෝධනය විය යුතුය.

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත