මනුස්සකම?

රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති මනෝජ් මෙන්ඩිස් පාතාලෙ නායකයෙක්නෙ. පොරව මරල දැම්මනෙ ත්වත් පාතාල කල්ලියක්.

මහින්ද රාජපක්ෂ මනෝජ් මෙන්ඩිස්ගෙ මළ ගෙදරට ගියේ ඇයි?

කේ.ජී.පිලිප් ශාන්ත